Regulamin mad meals | Mad Meals

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Nataliię Hruzovenko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Naviyada GLS Nataliia Hruzovenko [adres głównego miejsca wykonywania działalności: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gm. Stare Babice, miejsc. Latchorzew, ul. Hubala Dobrzańskiego, nr 42/44, lok. 31, 05-082, NIP 5223226198, REGON 522082637] (dalej Mad Meals).
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Osoby korzystające z usług Mad Meals obowiązane są zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Mad Meals i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

II. DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała zamówienia diety.
Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Mad Meals, dostępny pod adresem http://mad-meals.pl/
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z Mad Meals na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Produkt – oferowany przez Mad Meals zestaw posiłków oferowany w ramach konkretnej diety.

III. DANE KONTAKTOWE

Adres: 05-082 Latchorzew ul. Hubala Dobrzańskiego 42/44 lok. 31b

Telefon: +48 660 033 005, +48 668 928 629

Adres e-mail: biuro@mad-meals.pl

Numer rachunku bankowego : 75 1160 2202 0000 0005 2914 9295

Kontakt telefoniczny z Mad Meals możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z Serwisu internetowego Mad Meals niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp. oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
2. Mad Meals w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Mad Meals nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

V. PRODUKTY

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu Mad Meals. W zależności od wybranego Zamówienia jest to zestaw posiłków o określonej wartości kalorycznej.
2. Każdy Produkt zapakowany jest w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku. Każdy zestaw dań spakowany jest w papierową torbę opatrzoną nazwiskiem i adresem Klienta.
3. Mad Meals oferuje następujące Produkty:
Nazwa produktu Dostępna kaloryczność Ilość posiłków

Nazwa produktu Dostępna kaloryczność Ilość posiłków
Optimum 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 3 lub 5
Vege+Fish 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 3 lub 5
Wegetariańska 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 3 lub 5
Low IG 1000,1200,1500, 1800, 2000 5
Kids Balance 1000, 1500 5
Bez pszenicy i laktozy 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 5
Balance 2000, 2500, 3000, 3500 5
Pelmieni (12 szt) 368 1
Office Box 1000 3

4. Menu powyższych Produktów otrzymuje klient razem z produktem, przy czym Mad Meals zastrzega sobie prawo do zmian w menu w sytuacji bieżącej niedostępności poszczególnych surowców.
5. Mad Meals zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów do grupy opisanej w tabeli zamieszczonej w ust. 2 nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

VI. ZASADY ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia Produktów Mad Meals należy dokonać on-line na stronie Serwisu internetowego, poprzez przeznaczony do tego Formularz zamówienia (dostępny przez 24h na dobę), mailowo lub telefonicznie w dni robocze pod numerem 668928629. W weekend i dni ustawowo wolne od pracy kontakt z Mad Meals możliwy jest tylko poprzez e-mail.
2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Produkt, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz.9 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
5. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz.9, będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
6. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Mad Meals o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
7. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Mad Meals zapewnienia, że świadczone przez Mad Meals usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.
8. Mad Meals nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe spożywanie zamawianych Produktów, w tym spożycie w sprzeczności ze stanem zdrowia Klienta, w tym wywołane wskutek chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, występujących alergii, czy zażywanych leków. W przypadku wątpliwości co do braku przeciwskazań do spożywania zamawianych posiłków, Klient powinien skonsultować te okoliczności z lekarzem.
9. Mad Meals nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.

VII. PŁATNOŚCI

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w momencie składania zamówienia korzystając z wybranego sposobu płatności tj.:
a. przelewu bankowego na podstawie otrzymanej w wiadomości zwrotnej faktury,
b. za pośrednictwem udostępnionego przez Mad Meals na Stronie internetowej systemu płatności elektronicznych PayU.
2. Mad Meals za dzień płatności uważa dzień uznania rachunku bankowego Mad Meals kwotą należności za dane Zamówienie oraz dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt. powyżej.
3. Mad Meals zastrzega wstrzymanie się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane Zamówienie za przekazaniem Klientowi stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Mad Meals za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Mad Meals) kwotą należności.

VIII. REKLAMACJE

1. W razie niezgodności Produktu lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji (dalej Reklamacja).
2. Reklamacje Klient powinien złożyć telefonicznie pod nr telefonu 668928629 w godzinach 8:30 – 17:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@mad-meals.pl
3. Mad Meals uzna Reklamację uważa się za złożoną w przypadku, gdy zostanie złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści konsultantowi Mad Meals dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej lub w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji.
4. Mad Meals zobowiązane jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Produktu albo wchodzącego w jego skład posiłku nie później niż w ciągu 12 godzin, a jeśli Reklamacja została złożona po godz. 15:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy w ciągu 24 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany.
5. W razie stwierdzenia przez Mad Meals, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność Produktu Reklamacji z Zamówieniem, Mad Meals poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego Produktu przedstawicielowi Mad Meals który dostarczył Klientowi Produkt celem wymiany, Mad Meals należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonego Klientowi Produktu oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Mad Meals.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., poz. 926, z późn. zm.) dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Nataliię Hruzovenko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Naviyada GLS Nataliia Hruzovenko.
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Mad Meals.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne.
6. Dane osobowe Klienta będą udostępniane PayU S.A. w celu realizacji płatności oraz firmie kurierskiej celem dostarczenia Produktu Klientowi.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o dietach zamieszczone na stronie internetowej prowadzonej przez Mad Meals nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Mad Meals dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były na najwyższym poziomie.
3. Materiały, szata graficzna, treść oraz wszelkie udostępniane Klientom informacje za pośrednictwem Strony Internetowej, stanowią własność Mad Meals i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających z stosowania postanowień Regulaminu i wykonania Umowy jest Sąd właściwy według miejsca położenia siedziby Mad Meals.